Privacy beleid verloskundigen Bonnehûs

 

Voor u ligt het privacybeleid van Verloskundigen Praktijk Bonnehûs. Hierin wordt beschreven hoe wij omgaan met privacygevoelige gegevens.

 

Om goede zorg te kunnen bieden, is het noodzakelijk dat wij bepaalde (medische) gegevens vastleggen in een persoonlijk dossier. Met het aangaan van een medische behandelovereenkomst met ons, geeft u ons indirect toestemming voor het verwerken van de standaard medische gegevens. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens en verstrekken wij nooit gegevens aan derden zonder uw toestemming.

 

Welke gegevens verzamelen wij?

NAW gegevens, telefoonnummers, e-mailadres, geboortedatum, -plaats en -land, burgerlijke staat, etniciteit, godsdienst/levensovertuiging, zorgverzekering(snummer), BSN nummer, huisarts. Van uw partner noteren wij voor- en achternaam, geboortedatum en telefoonnummer. Verder volgen wij een standaard intake lijst waarin gevraagd wordt naar uw gezondheid, die van uw partner en die van uw families. Deze gegevens hebben wij nodig om een risicoselectie te kunnen doen en zodoende te bepalen bij wie u het beste onder controle kunt staan: bij ons of in het ziekenhuis bij de gynaecoloog. Ook is het voor het verlenen van optimale zorg nodig dat wij op de hoogte zijn van bijzonderheden in de gezondheid.

Deze risico-inschatting maken wij in eerste instantie tijdens de intake. Tijdens de zwangerschap wordt per consult beoordeeld of de zwangerschap zonder complicaties verloopt of dat verwijzing nodig is i.v.m. het (dreigende) ontstaan van risico’s.

 

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

 • Het medisch dossier mag na 20 jaar vernietigd worden.

 

Met wie delen wij (indien nodig en van toepassing) de privacy gegevens en waarom? 

 • Peridos: dit is een digitaal dossier waarin gegevens van de prenatale screening (combinatietest/NIPT/20 weken echo) worden vastgelegd om de kwaliteit van screening te verbeteren. Het systeem voldoet aan strenge privacyeisen. Alleen gegevens over jouw keuzes met betrekking tot screening worden gedeeld.
 • LVR/PRN (Perined): voor de registratie van anonieme gegevens over verloskundige zorgverlening met als doel het verbeteren van de kwaliteit van zorg.
 • Praeventis: dit is een landelijk registratiesysteem voor de registratie van bloeduitslagen PSIE/prenatale screening/gehoorscreening/hielprik. Dit gebeurt om de kwaliteit van het bloedonderzoek te kunnen waarborgen en het proces te kunnen bewaken. Als bijvoorbeeld een uitslag afwijkend is, en er wordt geen actie ondernomen, dan wordt een signaal gegeven. Uw verloskundige, huisarts of gynaecoloog wordt dan gewaarschuwd. De gegevens in Praeventis zijn optimaal beveiligd. Alleen de persoon die voor de kwaliteit van uw behandeling de gegevens moet controleren heeft toegang tot uw gegevens. Het RIVM is verantwoordelijk voor Praeventis en voor de veiligheid van uw gegevens.
 • Huisartsen: om de huisarts op de hoogte te brengen van de zwangerschap en op de hoogte te brengen wanneer u bevallen bent. De uitgerekende datum wordt doorgegeven en na de bevalling worden de belangrijkste gegevens over de bevalling doorgegeven.

Daarnaast voor overleg bij afwijkende uitslagen of andere medische vragen.

 • Ziekenhuizen (MCL, incidenteel Tjongerschans, Nij Smellinghe, Antonius Sneek, UMCG, Isala):
  • Gynaecoloog (gezamenlijke intake). Om in het kader van risicosignalering een juist zorgpad op te stellen (gezamenlijke intake). Ook voor overdrachten van de eerste naar de tweede lijn en voor consulten bij problematiek in de zwangerschap. Dit is voor de continuïteit van zorg. Het is van belang dat overdrachten zo compleet mogelijk zijn om kwalitatief goede zorg te waarborgen.
  • Verpleegkundige (prenataal/nataal/postnataal). Om een volledige overdracht te doen bij opnames en ontslagen. Het is van belang dat overdrachten zo compleet mogelijk zijn om kwalitatief goede zorg te waarborgen.
  • Kinderarts (postnataal). Bij overdrachten en consulten vanuit de eerste naar de tweede lijn bij problematiek. Het is van belang dat overdrachten zo compleet mogelijk zijn om kwalitatief goede zorg te waarborgen.
  • Fertiliteit (postnataal). Om de polikliniek fertiliteit op de hoogte te brengen van het verloop van de zwangerschap, bevalling en het kraambed.
  • POPP-team (Psychiatrie, Obstetrie, Psychologie, Pediatrie). Om in het kader van risicosignalering een juist zorgpad op te stellen. Het is van belang dat informatievoorziening zo compleet mogelijk is om kwalitatief goede zorg te waarborgen.
  • Centrum voor prenatale diagnostiek. Bij consulten vanuit de eerste naar de tweede/derde lijn, indien er een indicatie is voor prenatale diagnostiek. Het is van belang dat de informatievoorziening zo compleet mogelijk is om kwalitatief goede zorg te waarborgen.
 • Echobureaus: het echobureau krijgt een verwijsbrief, zodat duidelijk is welke zwangere een afspraak heeft, hoe ver de zwangerschap gevorderd is, hoe vaak de betreffende cliënt al zwanger is geweest, of er bijzonderheden zijn in de zwangerschap, wat de indicatie voor de echo is en wie de indicatie gesteld heeft.
 • Diëtist: om te verwijzen indien er sprake is van diabetes gravidarum (zwangerschapssuikerziekte).
 • Collega’s in de praktijk: zodat iedereen op de hoogte is van het verloop van de zwangerschap. Bijzonderheden worden in teamverband besproken en overgedragen, om zodoende kwalitatief goede zorg te kunnen waarborgen. Alle collega’s binnen de praktijk moeten u goed kunnen begeleiden en hebben daarvoor alle relevante informatie over uw medische en sociale situatie nodig.
 • Studenten: om een optimale leeromgeving te creëren en zo te leren om beleid te bepalen. Studenten hebben, net als verloskundigen, geheimhoudingsplicht.
 • Consultatiebureau: voor het overdragen van de zorg rondom de pasgeborene of wanneer er prenataal zorgen zijn, om zodoende in de zwangerschap al extra ondersteuning voor de aanstaande ouders in te kunnen zetten.
 • OJO (Ontmoetingscentrum Jonge Ouders): voor een specifiek zorgaanbod aan jonge moeders en jonge zwangeren, om hen optimaal voor te kunnen bereiden op het ouderschap en risico’s op problematiek te verkleinen.
 • Kraamzorg: indien een huisbezoek in de zwangerschap gewenst is, wordt in de zwangerschap contact opgenomen met de kraamzorg. Ook eventuele zorgen of aandachtspunten kunnen in de zwangerschap besproken worden, zodat hier na de bevalling gelijk op kan worden ingespeeld door de kraamverzorgende.
 • Veilig Thuis/Jeugdzorg: bij ernstige zorgen over de veiligheid van de foetus/pasgeborene kan een melding worden gemaakt.
 • JGZ/O&K/Stevig Ouderschap: wanneer er prenataal zorgen of extra aandachtspunten zijn bij een gezin, kan Stevig Ouderschap ingezet worden om zodoende in de zwangerschap al extra ondersteuning aan de aanstaande ouders te bieden. Indien er tijdens de kraamweek moeilijkheden zijn (geweest) met de voeding of de groei van de pasgeborene, kan contact op worden genomen met JGZ om op korte termijn een huisbezoek in te plannen, om zodoende de groei van de pasgeborene goed te kunnen opvolgen en te kunnen monitoren.
 • Wijkteam: indien een zwangere op sociaal gebied moeilijkheden heeft, kan het wijkteam ondersteuning bieden.
 • Bij overname zorg binnen de eerste lijn naar andere praktijk: om de continuïteit van zorg te garanderen. Het is van belang dat overdrachten zo compleet mogelijk zijn om kwalitatief goede zorg te waarborgen. Wij kunnen gegevens opvragen bij een eventuele voorgaande praktijk, indien u bij ons komt. Wij kunnen gegevens overdragen aan een andere praktijk, indien u naar een andere praktijk gaat (beide keren alleen als u daarvoor toestemming gegeven heeft).

 

 

Toestemming

Met het, waar nodig, uitwisselen van gegevens met andere zorgverleners in de keten, kunnen wij kwalitatief optimale zorg bieden en waarborgen. Wij hebben hier wel uw toestemming voor nodig. Voor het delen van uw gegevens vragen wij daarom uw toestemming middels een toestemmingsformulier.

Bij contact met bijvoorbeeld de huisarts, het consultatiebureau en de diëtiste worden alleen de voor de betreffende situatie relevante gegevens overgedragen. Bij een consult bij of overdracht naar de gynaecoloog, wordt de gehele zwangerschapskaart verstuurd via ZorgDomein. ZorgDomein is een beveiligde verbinding waarbinnen zorgverleners gegevens kunnen opsturen.

Voor het verwerken van de standaard medische gegevens geeft u indirect toestemming omdat wij met u een medische behandelovereenkomst aangaan.

 

Wie kunnen er bij uw gegevens komen en hoe waarborgen we de veiligheid van deze gegevens?

Alle verloskundigen en echoscopisten die werkzaam zijn binnen Bonnehûs kunnen uw medische dossier raadplegen. Op dit moment werken bij Bonnehûs de volgende verloskundigen:

 • Marije Feenstra
 • Hilda Krol
 • Marij van Leeuwen
 • Eva Regnery
 • Mirte Broersma

Ook onze assistente Hendrika Schiphof heeft toegang tot uw medische dossier. Dit geldt tevens voor studenten en tijdelijke waarnemers. Dit is nodig voor de continuïteit van zorg en om kwalitatief goede zorg te bieden.

Alle personen die werkzaam zijn of stage lopen binnen onze verloskundigen praktijk, hebben een verklaring getekend, waarin staat dat zorgvuldig en vertrouwelijk wordt omgegaan met (bijzondere) persoonsgegevens, conform de wet en regelgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook hebben zij allen een geheimhoudingsverklaring getekend.

Alle ICT waarmee wij werken, voldoet aan de eisen van de AVG. Dit houdt in dat alle ICT beveiligd is, ook met een code of wachtwoord, en dat ICT alleen voor werkdoeleinden gebruikt wordt. Digitale communicatie met andere zorgverleners doen wij via een beveiligde verbinding, specifiek bedoeld voor de zorg. Wij werken via beveiligde wifi en maken nooit gebruik van een openbaar netwerk.

Wanneer wij in een andere ruimte zijn dan waar de computer staat waarop wij werken, zorgen wij ervoor dat de computer vergrendeld is.

Papieren gegevens worden op een veilige manier bewaard op een afgesloten plek.

Alle dossiers worden na 20 jaar vernietigd.

 

Communicatie

Wanneer u contact met ons zoekt, kunt u dat het beste telefonisch doen. Wij maken geen gebruik van Whatsapp of sms. Sms contact is dan ook niet wenselijk.

U kunt ook per e-mail contact met ons opnemen. Hotmail/gmail etc. is echter geen beveiligde omgeving. Wanneer u ons mailt, mailen wij terug vanuit een beveiligde verbinding. Zodra de e-mail bij u in de inbox zit, ligt de verantwoordelijkheid voor zorgvuldige omgang met de gemailde gegevens bij u.

Gebruik voor dringende zaken in elk geval de telefoon in plaats van de mail.

U krijgt tijdens de zwangerschap regelmatig een uitdraai mee van uw zwangerschapsgegevens. Deze kunt u het beste in uw afsprakenboekje bewaren. U bent zelf verantwoordelijk voor het bewaren hiervan. Wij zijn niet aansprakelijk wanneer u deze uitdraai verliest.

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over cookies vindt u in ons privacy statement. Voor het privacy statement verwijzen wij u naar onze website.

Onze praktijk is actief op Facebook en Instagram. Wanneer je ons liket/volgt op Facebook of Instagram of een bericht achterlaat, is dat op jouw eigen verantwoordelijkheid. Je gaat dan akkoord met het privacybeleid van Facebook en/of Instagram. De praktijk is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen.

 

Geboortekaartjes

Op de praktijk hebben wij een wand waar geboortekaartjes worden opgehangen. Alle geboortekaartjes die ons toegestuurd of overhandigd worden, worden opgehangen. Wanneer, na verloop van tijd, het kaartje van de muur gehaald wordt, kan de verloskundige die bij de bevalling aanwezig is geweest in bezit komen van het betreffende kaartje. Indien u dit niet wilt, dan kunt u ons dat kenbaar maken.

 

Datalek

Wij werken met een Protocol Datalek. De taak van de data verantwoordelijke is om de datalekken te documenteren en om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en dit te delen met collega’s.