Verloskundigenpraktijk Bonnehûs

 

Inleiding

Deze website, www.verloskundigenbonnehus.nl, wordt onderhouden door Verloskundigenpraktijk Bonnehûs. In dit privacystatement wordt uitgelegd hoe de Verloskundigenpraktijk omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In het privacystatement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke  categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Informatie over Verloskundig Centrum

Verloskundige Praktijk is gevestigd te Leeuwarden en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 51684519 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacystatement is Verloskundigenpraktijk Bonnehûs bereikbaar op telefoonnummer 058-212 1772. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@verloskundigenbonnehus.nl.

Verwerkingen van persoonsgegevens

Wanneer je je aanmeldt via onze website vragen we om de volgende gegevens: roepnaam, meisjesachternaam, geboortedatum, BSN nummer, naam partner, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, zorgverzekeraar en gegevens over je menstruatiecyclus. Deze gegevens worden via een beveiligde verbinding verzonden naar ons beveiligde e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt om jou in te schrijven in ons zorgsysteem en hebben we nodig om een eerste afspraak met je te maken. Deze gegevens bewaren we 15 jaar in jouw medische dossier.

Verloskundigenpraktijk Bonnehûs kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Verloskundigenpraktijk Bonnehûs en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Verloskundigenpraktijk Bonnehûs verstrekt. Verloskundigenpraktijk Bonnehûs kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Roepnaam,
 • Meisjesachternaam,
 • Geboortedatum,
 • BSN nummer,
 • Naam partner,
 • Adresgegevens,
 • E-mailadres,
 • Telefoonnummer,
 • Zorgverzekeraar
 • Gegevens over je menstruatiecyclus
 • Uw IP-adres

Nieuwsbrief en reacties

Nieuwsbrief en reacties op website zijn op onze praktijk niet van toepassing.

Beelden

De foto’s die gebruikt zijn op onze website, zijn zelfgemaakt of voorzien van een copyright.

Social Media

Onze praktijk is actief op Facebook en Instagram. Wanneer je ons liket op Facebook/Instagram of een bericht achterlaat, is dat op jouw eigen verantwoordelijkheid. Je gaat dan akkoord met het privacybeleid van Facebook/Instagram. De praktijk is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen.

Waarom Verloskundigenpraktijk Bonnehûs gegevens nodig heeft

Verloskundigenpraktijk Bonnehûs verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Verloskundigenpraktijk Bonnehûs uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit medische dienstverlening.

Hoe lang Verloskundigenpraktijk Bonnehûs gegevens bewaart

Verloskundigenpraktijk Bonnehûs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Verloskundigenpraktijk Bonnehûs verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen van websitebezoek

Op de website van Verloskundigenpraktijk Bonnehûs worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Verloskundigenpraktijk Bonnehûs gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Hotjar

Op deze website maken we gebruik van Hotjar om de behoeften van onze klanten beter in kaart te brengen en op basis daarvan de website te optimaliseren. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om data over bezoekersgedrag en hun apparaten (IP-adressen worden geanonimiseerd), schermafmetingen, type apparaten, browserinformatie, geografische locatie en voorkeurstaal te verzamelen. Hotjar slaat deze informatie op in een fictief gebruikersprofiel. Zowel Hotjar als Verloskundigen Bonnehûs zal deze informatie nooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of voor het matchen aan andere data van individuele gebruikers. Voor meer informatie kun je altijd de privacyverklaring van Hotjar raadplegen door te klikken op deze link. Indien je niet wenst dat er door Hotjar een gebruikersprofiel wordt aangemaakt en er data van uw gebruik op deze en andere websites wordt verzameld kun je je uitschrijven middels deze uitschrijf-link.

Google Analytics

Verloskundigenpraktijk Bonnehûs maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Verloskundigenpraktijk Bonnehûs te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Verloskundigenpraktijk Bonnehûs heeft hier geen invloed op.

Verloskundigenpraktijk Bonnehûs heeft Google geen toestemming gegeven om via Verloskundigenpraktijk Bonnehûs verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Verloskundigenpraktijk Bonnehûs gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@verloskundigenbonnehus.nl. Verloskundigenpraktijk Bonnehûs zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Verloskundigenpraktijk Bonnehûs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Verloskundigenpraktijk Bonnehûs maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Verloskundigenpraktijk Bonnehûs verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact metVerloskundigenpraktijk Bonnehûs op via info@verloskundigenbonnehus.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn

In dit privacystatement is aangegeven wat de bewaartermijn van de persoonsgegevens is. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen of is aangegeven welke criteria de Verloskundigenpraktijk hanteert om te bepalen hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, dan bewaart de Verloskundigenpraktijk de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het aan u gecommuniceerde doel mee te kunnen verwezenlijken.

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van de Verloskundigenpraktijk worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van de Verloskundigenpraktijk en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacystatement. Uw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG“) heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om de Verloskundigenpraktijk te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om de Verloskundigenpraktijk te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen. De huidige versie van het privacybeleid is het laatst gewijzigd op 29-05-2018.